Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin platformy ekowitryna oznacza zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123 z dalszymi zmianami).
 2. Regulamin określa reguły świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę Ekowitryna Sp. z o.o. (KRS: 0001016526, NIP: 9731090809, REGON: 524320093) z siedzibą w Zielonej Górze, w ramach korzystania z platformy ekowitryna.

§2 Definicje

 1. Platforma – platforma ekowitryna dostępna za pośrednictwem strony internetowej oraz aplikacji mobilnej, służąca do ewidencjonowania odpadów w ministerialnym systemie BDO oraz udostępniania dodatkowych usług zgodnie z ofertą subskrypcji.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Platformy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Subskrypcja – płatna umowa umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do Platformy oraz dodatkowych usług opisanych w ofercie subskrypcji.
 4. KOBiZE – Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Odpadami, instytucja odpowiedzialna za prowadzenie rejestru odpadów.
 5. BDO – Baza Danych Odpadowych, system teleinformatyczny przechowujący informacje o produktach, opakowaniach oraz gospodarce odpadami.
 6. Administracja – zespół osób zarządzający Platformą.

§3 Dostęp do platformy

 1. Dostęp do Platformy jest możliwy po wcześniejszym wykupieniu subskrypcji, opłacając ją z góry zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. Po wykupieniu subskrypcji, Użytkownik otrzymuje dostęp do Platformy oraz dodatkowych usług opisanych w ofercie subskrypcji.

§4 Oferta subskrypcji

 1. Po wykupieniu subskrypcji, Użytkownik otrzymuje dostęp do następujących usług: 
  1. Wsparcie w nauce i obsłudze systemów BDO, KOBiZE oraz innych systemów informatycznych związanych z gospodarką odpadami, zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników. 
  2. Dostęp do aplikacji BDO mobile na urządzenia mobilne oraz komputery, umożliwiający ewidencjonowanie odpadów, generowanie raportów i zarządzanie KPO. 
  3. Udział w zamkniętym forum, gdzie Użytkownicy mogą zadawać pytania ekspertom, śledzić wątki z pytaniami i odpowiedziami oraz nawiązywać kontakty biznesowe. 
  4. Dostęp do webinarów na aktualne tematy dotyczące ochrony środowiska i zmian przepisów. 
  5. Wzory dokumentów stosowanych w codziennej pracy związanej z ochroną środowiska. 
  6. Dla stałych subskrybentów przewidziane są rabaty na usługi bezpośrednie, takie jak konsultacje zdalne, audyty stacjonarne czy uczestnictwo w kontrolach WIOŚ. 
  7. Dostęp do kalkulatora KOBiZE umożliwiającego sporządzenie obliczeń emisji NMLZO dla jednego podmiotu.

§5 Opłaty i płatności

 1. Subskrypcja jest płatna z góry i umożliwia dostęp do Platformy oraz dodatkowych usług zgodnie z ofertą subskrypcji.
 2. Opłaty za subskrypcję są określone w cenniku obowiązującym na stronie Platformy.
 3. Płatności za subskrypcję można dokonać poprzez dostępne formy płatności, takie jak BLIK, szybki przelew oraz karty płatnicze (Visa, Mastercard).
 4. Po dokonaniu płatności za subskrypcję, Użytkownik otrzymuje dostęp do Platformy oraz dodatkowych usług zgodnie z ofertą subskrypcji.

§6 Warunki zawierania i rozwiązywania Umowy

 1. Umowa o subskrypcji na korzystanie z Platformy jest zawierana na okres zgodny z wykupioną subskrypcją, liczonym od daty dokonania płatności za subskrypcję zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia, bez podawania przyczyny, jeśli jest rezydentem Unii Europejskiej oraz zakup subskrypcji został dokonany na odległość. Prawo do odstąpienia przepada, jeśli Użytkownik pobierze, uzyska dostęp lub skorzysta z dowolnej treści usług lub usługi przed upływem 14 dni od daty zakupu subskrypcji.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 2, Administrator zwraca Użytkownikowi pełną kwotę zapłaconej subskrypcji w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o odstąpieniu.
 4. Umowa może zostać rozwiązana przez Użytkownika w dowolnym momencie poprzez złożenie pisemnej rezygnacji z subskrypcji na adres e-mail: kontakt@ekowitryna.pl. Rozwiązanie Umowy w trakcie okresu subskrypcji nie uprawnia do zwrotu opłaty za niewykorzystany okres subskrypcji.
 5. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika, Administrator ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia. Naruszenia mogą obejmować między innymi udostępnianie danych logowania innym osobom, próby naruszenia bezpieczeństwa Platformy lub inne działania niezgodne z zasadami korzystania z Platformy.
 6. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika lub Administratora nie zwalnia Użytkownika z obowiązku uiszczenia opłaty za okres subskrypcji przed rozwiązaniem Umowy.
 7. Administrator zobowiązuje się do usunięcia danych Użytkownika w terminie 21 dni od dnia rozwiązania Umowy.

§7 Reklamacje

 1. Reklamacje należy przesyłać w formie mailowej na adres: kontakt@ekowitryna.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim poniższe informacje: 
  1. imię, nazwisko oraz adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację,
  2. nazwę użytkownika podaną przy rejestracji,
  3. nazwę i model Urządzenia oraz wersję oprogramowania Android,
  4. dokładny opis nieprawidłowości, które występują w działaniu Aplikacji i/lub Panelu Administracyjnego,
  5. oczekiwania Użytkownika względem rozpatrzenia reklamacji (sposób oczekiwanego rozpatrzenia reklamacji przez Administratora).
 3. W terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania reklamacji przez Administratora przekazana zostanie informacja Użytkownikowi o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, w której złożona reklamacja będzie zawierała braki, to Administrator wzywa Użytkownika do ich uzupełnienia niezwłocznie, tj. w czasie 7 dni od daty otrzymania wezwania do uzupełnienia braków.
 4. Administrator nie będzie uwzględniał w szczególności reklamacji wynikających z tytułu: 
  1. błędów powstałych w wyniku nieprawidłowego działania systemu BDO,
  2. błędów powstałych z przyczyn leżących po stronie Użytkownika,
  3. błędów wynikających z problemów z jakością łącza internetowego Użytkownika.

§8 Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik podczas korzystania z Platformy zobowiązany jest do uzupełnienia danych zgodnie z prawdą oraz aktualizowania ich w razie późniejszych zmian.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Platformy wyłącznie w celu skorzystania z Usługi oraz zgodnie z prawem.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do nie zamieszczania treści o charakterze bezprawnym, w jakiejkolwiek formie, w szczególności naruszających dobra osobiste osób trzecich.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania danych logowania do Platformy tylko dla siebie i nie udostępnianie ich osobom trzecim.

§9 Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator zobowiązany jest do podjęcia bieżącego nadzoru technicznego i innych działań w celu zapewnienia prawidłowego działania Platformy i dostępności jej funkcjonalności.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowych przerw technicznych w działaniu Platformy. Przerwy mogą być spowodowane w szczególności dokonywaniem napraw, bądź wprowadzaniem zmian w Platformie lub należących do Administratora systemach teleinformatycznych i aktualizowania ich zawartości. O wszystkich przerwach Użytkownik będzie informowany przez powiadomienia na Platformie lub zamieszczenie informacji pod adresem internetowym https://ekowitryna.pl/.
 3. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w przypadku siły wyższej lub z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub osób trzecich Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za: 
  1. niezgodne z regulaminem korzystanie z Platformy przez Użytkownika, w tym ujawnianie danych logowania do Platformy osobom trzecim,
  2. prawdziwość, prawidłowość i kompletność podanych przez Użytkownika danych,
  3. prawidłowość realizacji ciążących na Użytkowniku obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami, przede wszystkim wynikających z ustawy o odpadach, czyli między innymi wyboru podmiotu, za pośrednictwem którego wykonuje te obowiązki,
  4. okresową niedostępność funkcjonalności Platformy, w szczególności tych, o których mowa w ust. 2,
  5. problemy wynikające z działania lub niedziałania Urządzenia, z którego korzysta Użytkownik,
  6. problemy wynikające z działania lub nieprawidłowego działania BDO lub innych systemów teleinformatycznych, z których korzysta Urządzenie.

§10 Dane osobowe

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce polityka prywatności https://ekowitryna.pl/privacy-policy/

§11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach niesformułowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 2. Regulamin jest dostępny za pośrednictwem Aplikacji oraz pod adresem internetowym https://ekowitryna.pl/.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Modyfikacje w szczególności wynikające ze zmian przepisów prawa lub zmianami warunków świadczenia Usługi.
 4. Wszelkie modyfikacje Regulaminu będą publikowane pod adresem internetowymhttps://ekowitryna.pl/ oraz będą wchodziły w życie i będą wiążące dla Użytkowników w terminie 14 dni od ich publikacji.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do odmowy zgody na zmianę Regulaminu poprzez oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy na adres e-mail: kontakt@ekowitryna.pl, przed wejściem zmian w życie. W takiej sytuacji Umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia przypadającego na dzień poprzedzający wejście w życie zmian Regulaminu.
 6. Modyfikacje Regulaminu wynikające z dodania nowych funkcjonalności Platformy lub jej dostosowania do obowiązujących przepisów będą działały wyłącznie na korzyść Użytkownika, w związku z czym Użytkownikowi będącemu konsumentem nie będzie przysługiwało prawo, o który mowa w ust. 5 a zmiany wejdą w życie, w terminie, o którym mowa w ust. 4.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej https://ekowitryna.pl/.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie po upływie 7 dni od ich ogłoszenia na stronie Platformy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Platformy będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 maja 2023 r.
Koszyk0
Nie ma produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0